จะวางแผนการเงินทั้งทีต้องดูให้รอบด้าน

จะวางแผนการเงินทั้งทีต้องดูให้รอบด้าน

ตามหลักวิชาการวางแผนการเงินที่เป็นสากลและทั่วโลกให้การยอมรับนั้น แผนทางการเงินที่ดีนอกจากจะมีเรื่องแผนของการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่ ด้วยวิธีการนำไปลงทุนอย่างเหมาะสมแล้ว ยังจะต้องมีแผนของการปกป้องรักษา หรือคุ้มครองทรัพย์สินที่สร้างมาอย่างครอบคลุมอีกด้วย

หลายคนอาจจะให้แต่ความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีการต่างๆ มากมายทั้งแบบที่เรียบง่ายอย่างการฝากเงินกินดอกเบี้ย ไปจนถึงระดับที่มีความยุ่งยากอย่างการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การเปิดธุรกิจ การซื้อขายหุ้น หรือการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง 

ในขณะที่เราอาจจะลืมไปว่าการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงภัยด้านอื่นๆอีกมากมาย ทั้งเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย อุบัติเหตุ เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแผนการ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งในเรื่องของสภาพทางจิตใจ และสภาพร่างกายในบางกรณี รวมถึงส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุน และแผนการเงินในภาพรวมของเรา อันจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินลดลง

การวางแผนป้องกันความเสี่ยงด้วยการประกันภัยจึงมีความสำคัญ ยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าการทำประกันจะไม่สามารถทดแทนความสูญเสียทางด้านร่างกายและจิตใจได้ แต่ก็สามารถเยียวยาหรือชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ อาจจะได้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบและวางแผนการประกันมาอย่างดีและเหมาะสมนั่นเอง

สถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มูลค่าของความเสียหายในอดีตจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามสภาพเงินเฟ้อที่เปลี่ยนไป เช่น ค่ารักษาพยาบาล เมื่อ 5-10 ปีที่แล้วนั้น มีมูลค่าสูงขึ้นในวันนี้ และมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกใน 5-10 ปีข้างหน้า การให้ความสำคัญในการวางแผนประกันและทบทวนความคุ้มครองจากแผนประกันที่มีอยู่จึงเป็นสิ่งจำเป็น และอาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมด้วยเช่นกัน

บอกต่อเรื่องราวดีๆ